Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.

1.2 Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou objednávku se považuje také každá taková objednávka, která je učiněna prostřednictvím on-line objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách www.bon-mot.cz, nebo pomocí elektronické pošty.

1.3 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

Čl. II Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je zajišťování výuky jazyků v kurzech pro veřejnost poskytované dodavatelem na základě objednávky (dále jen výuka).

2.2 Dodavatel bere na vědomí, že je povinen od provedení závazné přihlášky a uhrazení 100 % z ceny kurzu ze strany objednatele zajistit jazykovou výuku ve sjednaném rozsahu.

Čl. III Základní ustanovení

3.1 Objednatel použije pro zjištění úrovně svých jazykových znalostí systém on-line testů, které se nacházejí v elektronické podobě na webových stránkách www.bon-mot.cz, či tak učiní písemnou formou po dohodě s dodavatelem. Objednatel přebírá veškerou zodpovědnost za to, že výsledné úrovně v on-line testech dosáhl bez použití jakýchkoli pomocných prostředků a jeho zařazení tak skutečně odpovídá jeho stávajícím jazykovým znalostem. V opačném případě nevzniká objednateli nárok na reklamaci jazykového kurzu v plném rozsahu.

Čl. IV Převzetí výuky

4.1 Objednatel bere na vědomí, že je po provedení závazné přihlášky povinen převzít objednanou výuku a provést úhradu kurzovného v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. VII.

4.2 Pokud se vyskytnou závažné důvody, které budou zabraňovat řádnému zajištění výuky, může dodavatel zajistit výuku náhradním způsobem.

4.3 V případě, že se ze strany objednatele nevyskytne žádný závažný důvod, který by mu bránil v převzetí výuky, je dodavatel oprávněn požadovat řádnou úhradu objednané výuky.

Čl. V Termín uskutečnění výuky

5.1 Výuka v kurzech se koná v závislosti na specifikacích, které klient/i určí při provedení objednávky.

5.2 Výuka v žádném z kurzů se nekoná v době státních svátků.

5.3 Na jazykové kurzy o velikostech 3x 60minut, 5x 60minut, 10x 60minut, 15x 60minut, 20x 60minut nebo 3x 90minut, 5x 90minut, 10x 90minut, 15x 90minut či 20x 90 minut se vztahují následující časové lhůty pro jejich vyčerpání, přičemž není rozhodující, kolikrát a na jak dlouho klient v průběhu čerpání daného balíčku výuku přeruší, nýbrž:

 • 3x 60 (90) minut – výuka musí být vyčerpána nejpozději do 6 týdnů od data zakoupení
 • 5x 60 (90) minut – výuka musí být vyčerpána nejpozději do 10 týdnů od data zakoupení
 • 10x 60 (90) minut – výuka musí být vyčerpána nejpozději do 18 týdnů od data zakoupení
 • 15x 60 (90) minut – výuka musí být vyčerpána nejpozději do 24 týdnů od data zakoupení
 • 20x 60 (90) minut – výuka musí být vyčerpána nejpozději do 32 týdnů od data zakoupení

5.4 V případě, že objednatel lhůty pro čerpání uvedené v bodě 5.3 čl. 5 od data zakoupení příslušného jazykového kurzu překročí, zaniká objednateli nárok na její další čerpání.

5.5 Body 5.3 a 5.4 čl. 5 se vztahují na všechny jazykové kurzy Jazykového studia Bonmot.

Čl. VI Zrušení výukové hodiny

6.1 V případě, že objednatel není schopen se na ujednanou výukovou hodinu dostavit, musí uvědomit příslušného lektora, který jeho kurz vede, či vedení Jazykového studia Bonmot o příslušné skutečnosti, a to nejpozději do 18 hodin předchozího dne. Pokud tak neučiní, považuje se každá taková hodina za odučenou a dodavateli vzniká právo na její započítání do poskytnutých služeb.

6.2 V případě opakovaného rušení výukových hodin zaniká objednateli nárok na uplatňování slev na další jazykové kurzy.

6.3 Pokud se na hodinu ve skupinovém kurzu nedostaví do 30 minut od jejího začátku dostatečný počet studentů, je hodina považována za odučenou a nevzniká žádný nárok na kompenzaci.

Čl. VII Cena

7.1 Cenou kurzu se rozumí cena za daný jazykový kurz s příslušnými specifikacemi uvedenými v cenových nabídkách Jazykového studia Bonmot. V cenách kurzů nejsou zahrnuty učebnice.

Čl. VIII Platební podmínky

8.1 Úhradu ceny kurzu je možné provést jedním z následujících způsobů:

 • v hotovosti po dohodě s dodavatelem
 • převodem na účet č. 670100-2208532435/6210 (mBank)

8.2 Cenu za jazykový kurz je možné uhradit jednorázově či ve formě 2 splátek.

8.3 Při jednorázové platbě je objednatel povinen uhradit 100% z ceny kurzu nejpozději 3 pracovní dny (při platbě v hotovosti) a 5 pracovních dní (při platbě převodem na účet) od odeslání závazné objednávky dodavateli.

8.4 Při platbě formou 2 splátek je objednatel povinen uhradit nejdříve 50 % (1. splátka) z ceny kurzu, a to nejpozději 3 pracovní dny (při platbě v hotovosti), resp. 5 pracovních dnů (při platbě převodem na účet) od potvrzení přijetí závazné objednávky dodavatelem. Zbývajících 50 % (2. splátka) je objednatel povinen uhradit nejpozději do 7 pracovních dnů od zahájení výuky stanoveného v objednávce, kterou potvrdil dodavatel.

8.5 Úhrada intenzivních jazykových kurzů je možná pouze formou jednorázové platby, tj. 100 % z ceny kurzu, a to nejpozději 3 pracovní dny (při platbě v hotovosti), resp. 5 pracovních dnů (při platbě převodem na účet) od potvrzení přijetí závazné objednávky dodavatelem.

8.6 Při platbě 100% z ceny kurzu vystaví dodavatel objednateli daňový doklad. Při platbě formou 2 splátek vystaví dodavatel objednateli daňový doklad jednotlivě na každou ze zaplacených splátek.

8.7 Daňový doklad za zaplacení 1. splátky obdrží objednatel obratem při objednávce. Daňový doklad za zaplacení 2. splátky obdrží objednatel v prvním týdnu od zahájení výuky stanoveného v objednávce, kterou potvrdil dodavatel.

Čl. IX Slevy na jazykové kurzy

9.1 Při zakoupení jazykového kurzu je možné uplatnit slevy, které předem určí dodavatel.

9.2 Slevy je možné uplatňovat na příslušné jazykové kurzy, přičemž jednotlivé slevy mezi sebou navzájem nelze sčítat. Pro poskytnutí dané slevy je objednatel povinen nahlásit tuto slevu při provádění objednávky, a to v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 9.

9.3 Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu a změny pravidel pro poskytování slev.

9.4 Slevy je třeba nahlásit ihned při zápisu do jazykového kurzu, jelikož ty nejsou do ceny kurzu započítávány automaticky.

9.5 Slevy nelze uplatňovat zpětně.

Čl. X Zajištění poskytovaných služeb

10.1 Dodavatel se zavazuje, že bude jazykové služby poskytovat v souladu se všemi relevantními specifikacemi nutnými pro poskytování této služby, které jsou uvedené a veřejně přístupné na webových stránkách www.bon-mot.cz.

Čl. XI Odstoupení od smlouvy

11.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy. Musí tak učinit písemnou formou. Za písemnou formu se považuje také elektronická pošta. Objednatel bere při odstoupení od smlouvy na vědomí, že je povinen zaplatit dodavateli odstupné (dále jen „storno poplatek“).

11.2 Výše storno poplatku závisí na datu odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy v období:

 • od provedení objednávky do 1. výukové hodiny činí storno poplatek 30 % z ceny kurzu
 • do 10 pracovních dní od 1. výukové hodiny činí storno poplatek 50 % z ceny kurzu
 • více než 10 pracovních dní od 1. výukové hodiny činí storno poplatek 100 % z ceny kurzu

Čl. XII Reklamace

12.1 Reklamaci jazykového kurzu je možné provést následujícími způsoby:

 • osobně po dohodě s dodavatelem
 • písemnou formou (taktéž i pomocí elektronické pošty)

12.2 Reklamaci je možné uplatnit nejpozději do 15 pracovních dnů od uskutečnění první výukové hodiny.

12.3 V případě, že dodavatel shledá reklamaci za odůvodněnou, navrhne objednateli náhradní řešení. V případě, že objednatel nebude souhlasit ani s jedním z navrhovaných náhradních řešení, bude reklamace řešena vrácením částky, kterou klient za daný kurz do doby uplatnění reklamace zaplatil, sníženou o poměrnou část ceny za absolvované výukové hodiny.

12.4 Objednatel bere na vědomí, že reklamace může být uplatňována jen v souladu s čl. III.

Čl. XIII Uznání reklamace

13.1 Objednatel je oprávněn uplatňovat reklamaci pouze v případě zjištění závažných důvodů týkajících se kvality a rozsahu poskytovaných služeb ze strany dodavatele či v případě včasného prokázání a doložení vyskytnuvší se zdravotní indispozice.

13.2 V případě zdravotní indispozice nezaniká objednateli při doložení relevantních dokladů do 15 pracovních dnů ode dne vzniku této skutečnosti nárok na čerpání poměrné částky za ušlé jazykové služby, a to takovou formou, na které se objednatel shodne s dodavatelem.

13.3 Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za každou takovou reklamaci, která byla učiněna objednatelem v důsledku neplnění závazků ze strany dodavatele, a to následkem všech takových situací, kterým dodavatel nemůže zabránit (např. živelné pohromy aj.).

13.4 V případě, že výuka odpadne pro důvody ze strany dodavatele, je dodavatel povinen sjednat a zajistit výuku v náhradním termínu či patřičně posunout datum skončení daného kurzu o takovou dobu, po kterou se výuka nemohla konat.

Čl. XIV Ochrana osobních údajů

14.1 Vyplněním jakéhokoli formuláře na internetové adrese www.bon-mot.cz poskytuje uživatel provozovateli souhlas s užíváním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení s informacemi týkajícími se jazykové výuky, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, lze je nicméně kdykoli písemně zrušit. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Čl. XV Závěrečná ustanovení

15.1 Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.

15.2 Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky.

15.3 Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

15.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2014.

Stáhněte si ZDARMA E-book 10 tipů jak se úspěšně naučit cizí jazyk

Ivana K.

S lekcemi jsem byla velmi spokojená, pan lektor byl milý, flexibilní, hodiny pro mě byly přínosné, a proto plánuji dokoupení dalších Více


Doporučujeme: